สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

นางวาสนา ศรีปัดถา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ

นายปิติพงษ์ สีแพนบาล

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางจันทร์หอม จันทวัติ

รักษาการ ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางวิลาวรรณ์ รุ่งศรี

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>