กองกิจการสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

นายสุนทร พลเสน

ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางสาวสกุลกานต์ ชมชื่น

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

นายประมวล มะธิโตปะนำ

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ดร.เนติพัฒณ์ รู้ยืนยง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม

กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>