กองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

นายฉัตรชัย กุลภัทรเมธา

ผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่

นายสมร แสนรัก

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ดร.เนติพัฒณ์ รู้ยืนยง

หัวหน้าฝ่ายยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ดร.เนติพัฒณ์ รู้ยืนยง (รักษาการ)

หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>