กองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

นายฉัตรชัย กุลภัทรเมธา

ผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่

นายสมร แสนรัก

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นายสุนทร วิริยะกรศิริ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

น.ส.ชุติมา รักษาพล

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>