แผนผังเว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประกาศต่างๆ

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านยางเจริญ ตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม-ทล.202(พยัคฆ-เกษตรวิสัย) (22/09/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (22/10/2563) [กองการเจ้าหน้าที่]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (07/10/2563) [กองการเจ้าหน้าที่]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านโคกอินทนิล หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม-บ้านส้มกบ หมู่ที่ ๒ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/10/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (23/09/2563) [กองการเจ้าหน้าที่]
 • ประกาศผู้ชนะจัดซื้้อวัสดุงานบ้านง่านครัว (24/09/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างขุดลอกลำห้วยช้างโตน บ้านป่าจิก ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (14/09/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาขุดลอกหนองน้ำสาธารณะบ้านหนองดอนกลอย บ้านดอนสวรรค์ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม (14/09/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างขุดลอกลำห้วยอ้ายลาย บ้านเมืองเพ็ง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (14/09/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองสะเดาหวาน หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 13 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม (14/09/2563) [กองคลัง]
 • [ ดูทั้งหมด ]

 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(หินคลุก) สามแยก ทล.๒๐๔๐ (กม.ที่๙.๓๐๐)-บ้านหนองอีดำ เชื่อมระหว่าง บ้านโคกสี ตำบลหนองปลิง ถึงบ้านหนองอีดำ ตำบลหนอ (11/08/2563) [กองคลัง]
 • ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(หินคลุก) สามแยก ทล.๒๐๔๐ (กม.ที่๙.๓๐๐)-บ้านหนองอีดำ เชื่อมระหว่าง บ้านโคกสี ตำบลหนองปลิง ถึงบ้านหนองอีดำ ตำบลหนองโน (10/08/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(หินคลุก) รหัสสายทาง มค.ถ. ๑-๐๐๑๙ สายทางโคกก่อง ตำบลวังชัย – บ้านวังปลาโด (10/08/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลากยาง ASPHALT CONCRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(หินคลุก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.1-0029 สายทางบ้านนาฝาย ตำบลนาโพธิ์ อำเภอวาปี (18/08/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมราคากลาง (29/07/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศประกวดราคาพร้อมราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (25/06/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (21/05/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านเชียงเหียน-บ้านป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสสายทางมค.ถ. 1-0002 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 3,580 เมตร แบ่งเป็น 5 ช่วง พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 21,480 ตารางเมตร (07/04/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านโนนเดื่อ - บ้านกุดแคน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/04/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศประกวดราคาจ้างการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายทาง มค.ถ.๑-๐๐๗๔ สามแยก ทล.๒๓ (กม.ที่ ๖๑.๐๐)-บ้านหนองกุงเต่า อ.เมือง จ.มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/04/2563) [กองคลัง]
 • [ ดูทั้งหมด ]

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลประชาพัฒนา-บ้านหัวขัว ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (23/09/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านเหล่าค้อ หมู่ที่ 8 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก-เชื่อมเขตตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม (23/09/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก-บ้านศาลา ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (23/09/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านโนนสังข์ ตำบลเวียงชัย-บ้านหนองบัวคู ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (22/09/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านโนนม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ-บ้านบัวค้อ ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (22/09/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านวังหิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก-บ้านป่าบัว ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (22/09/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านหนองลุมพุก ตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม-ทล.202(พยัคฆ-เกษตรวิสัย (22/09/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านจอมพะลาน ตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย-ทล.202(พยัคฆ-เกษตรวิสัย) จังหวัดมหาสารคาม (22/09/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านม่วงน้อย ตำบลแพง-บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (22/09/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านม่วงน้อย ตำบลแพง-บ้านโนนสัง ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (22/09/2563) [กองคลัง]
 • [ ดูทั้งหมด ]

 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนัก (29/07/2563) [สำนักปลัด]
 • พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 (29/07/2563) [สำนักปลัด]
 • วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.ที่สวนสุขภาพฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ รองบดินทร ศรีชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังห (08/08/2562) [สำนักปลัด]
 • ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม นำโดย พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมห (26/09/2562) [สำนักปลัด]
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 "สานสายใย ด้วยใจผูกพัน สู่วันเกษณที่ภาคภูมิ" จำนวน 13 ท่าน โดยมี ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหาร (25/09/2562) [สำนักปลัด]
 • วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองบดินทร ศรีชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม สิบเอกวิทน โชติเมืองปัก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ดร.อาราม สุวรรณชัยรบ ผู (25/09/2562) [สำนักปลัด]
 • วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสันทนาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 27 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงสะ (24/09/2562) [สำนักปลัด]
 • วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ,กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ,นายธนวัฒน์ - ธนกร อุดรพิมพ์ ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะพี่น้องประชาชน เพื (14/09/2562) [สำนักปลัด]
 • วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุม ห้องปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย เพื่อหา (09/09/2562) [สำนักปลัด]
 • ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายช่างสมพร บุญพา นายช่างโยธา อาวุโส กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และนายธนวัฒน์ อุดรพิมพ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความเสียหายพื้นที่ประสบอุทกภัย (จากพายุโพดุลในพื้นที่ อำเภอบรบือ) ท (07/09/2562) [สำนักปลัด]
 • [ ดูทั้งหมด ]

  หมวดทั่วไป

  123 ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด มค 44000
  โทร.043-721968 โทรสาร.043-742978
  email: contact@pao-mk.go.th

  เกี่ยวกับองค์กร

 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2559
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
 • การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562
 • การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
 • การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
 • การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562
 • การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3/2562
 • การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
 • การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562
 • การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
 • การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
 • การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
 • การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
 • การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563
 • [ ดูทั้งหมด ]

  แผนงานต่างๆ