แผนผังเว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประกาศต่างๆ

 • ประกาศ เรื่องกำหนดการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ (30/07/2563) [กองการเจ้าหน้าที่]
 • การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (15/07/2563) [กองแผนและงบประมาณ]
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (24/06/2563) [กองการเจ้าหน้าที่]
 • การทบทวนภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปะจำปี 2563 (15/06/2563) [สำนักปลัด]
 • การทบทวนภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ปะจำปี 2562 (17/05/2562) [สำนักปลัด]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามกำหนด (09/06/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศ เจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต่านการทุจริตคอร์รัปชัน (29/05/2563) [สำนักปลัด]
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/05/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร (รอบ ๒) จำนวน ๖๑ ระบบ ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และตามข้อกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference (29/04/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง มคถ.1-0085 บ้านคุยโพธิ์ - บ้านโนนคัดเค้า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (05/02/2563) [กองคลัง]
 • [ ดูทั้งหมด ]

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมราคากลาง (29/07/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศประกวดราคาพร้อมราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (25/06/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (21/05/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านเชียงเหียน-บ้านป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสสายทางมค.ถ. 1-0002 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 3,580 เมตร แบ่งเป็น 5 ช่วง พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 21,480 ตารางเมตร (07/04/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านโนนเดื่อ - บ้านกุดแคน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/04/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศประกวดราคาจ้างการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายทาง มค.ถ.๑-๐๐๗๔ สามแยก ทล.๒๓ (กม.ที่ ๖๑.๐๐)-บ้านหนองกุงเต่า อ.เมือง จ.มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/04/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศประกวดราคาจ้างการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหมากค่า -บ้านหนองดุก อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/04/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสรางติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (รอบ2) (20/03/2563) [กองคลัง]
 • ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(หินคลุก) สามแยก ทล.๒๐๔๐(กม.ที่๙.๓๐๐)-บ้านหนองอีดำ เชื่อมระหว่าง บ้านโคกสี ตำบลหนองปลิง ถึงบ้านหนองอีดำ ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมห (23/03/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(หินคลุก) สามแยก ทล.๒๐๔๐(กม.ที่๙.๓๐๐)-บ้านหนองอีดำ เชื่อมระหว่าง บ้านโคกสี ตำบลหนองปลิง ถึงบ้านหนองอีดำ ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมห (24/03/2563) [กองคลัง]
 • [ ดูทั้งหมด ]

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (13/08/2563) [สำนักปลัด]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านแก่งโกสุม หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 16 หมู่ที่ 18 ตำบลหัวขวาง -เชื่อมถนนสายโกสุมพิสัย-อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (09/07/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านดอนกลอย หมู่ที่ 6 ตำบลหัวขวาง-บ้านหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (24/06/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านโคกลี่ หมู่ที่ 5 ตำบลกุดรัง-บ้านหนองป้าน หมู่ที่ 3 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม (25/06/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจ้างเหมา ปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ 19 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก– สายบ้านป่ากุงหนา ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (24/06/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจ้างเหมา ปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านหนองซอน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน-บ้านเขื่อน ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (10/07/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านหนองไผ่น้อย ต.ลานสะแก - เชื่อมเขตต.ภารแอ่น อ.พยัคฯ จ.มหาสารคาม (10/07/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านหนองหญ้าหวาย หมู่ 4 ต.เวียงสะอาด - เชื่อมตำบลเวียงชัย อ.พยัคฯ จ.มหาสารคาม (10/07/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 ตำบลราษฎร์พัฒนา-บ้านสระแคนใต้ ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08/07/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์พร้อมค่าแรงเพื่อวางระบบอิเตอร์เน็ตภายใน กองคลัง ฯ (20/07/2563) [กองคลัง]
 • [ ดูทั้งหมด ]

 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนัก (29/07/2563) [สำนักปลัด]
 • พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 (29/07/2563) [สำนักปลัด]
 • วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.ที่สวนสุขภาพฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ รองบดินทร ศรีชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังห (08/08/2562) [สำนักปลัด]
 • ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม นำโดย พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมห (26/09/2562) [สำนักปลัด]
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 "สานสายใย ด้วยใจผูกพัน สู่วันเกษณที่ภาคภูมิ" จำนวน 13 ท่าน โดยมี ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหาร (25/09/2562) [สำนักปลัด]
 • วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองบดินทร ศรีชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม สิบเอกวิทน โชติเมืองปัก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ดร.อาราม สุวรรณชัยรบ ผู (25/09/2562) [สำนักปลัด]
 • วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสันทนาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 27 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงสะ (24/09/2562) [สำนักปลัด]
 • วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ,กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ,นายธนวัฒน์ - ธนกร อุดรพิมพ์ ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะพี่น้องประชาชน เพื (14/09/2562) [สำนักปลัด]
 • วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุม ห้องปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย เพื่อหา (09/09/2562) [สำนักปลัด]
 • ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายช่างสมพร บุญพา นายช่างโยธา อาวุโส กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และนายธนวัฒน์ อุดรพิมพ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความเสียหายพื้นที่ประสบอุทกภัย (จากพายุโพดุลในพื้นที่ อำเภอบรบือ) ท (07/09/2562) [สำนักปลัด]
 • [ ดูทั้งหมด ]

  หมวดทั่วไป

  123 ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด มค 44000
  โทร.043-721968 โทรสาร.043-742978
  email: contact@pao-mk.go.th

  เกี่ยวกับองค์กร

 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2559
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
 • การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562
 • การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
 • [ ดูทั้งหมด ]

  แผนงานต่างๆ