แผนผังเว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประกาศต่างๆ

 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (13/01/2563) [กองการเจ้าหน้าที่]
 • ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (18/12/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (รอบ 2) ฯ (18/12/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านเหล่าก้างปลา ตำบลโพธิ์ชัย-บ้านโคก ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านคลองเกษตรพัฒนา ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม-เขตตำบลเมืองหงส์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านยางสะอาด ตำบลดงยัง อำเภอนาดูน -เขตตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30/09/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 14 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง มหาสารคาม –เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11/09/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านมะแซว ตำบลบ้านหวาย-เชื่อมเขต ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงชั้นพื้นทางถนนลาดยางสายทาง มค.ถ. 1-0055 บ้านดอนกลอย อำเภอนาเชือก – บ้านนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/10/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านโนนทัน หมู่12 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม - เชื่อมบ้าน นาเจริญ หมู่17 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม (18/09/2562) [กองคลัง]
 • [ ดูทั้งหมด ]

 • ประผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านหนองแสง ตำบลห้วยเตย – เชื่อมบ้านหนองป้าน ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/2562) [กองแผนและงบประมาณ]
 • ประกาศประกวดราคาพร้อมราคากลางโครงการจ้างดูแลระบบซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบสั่งการและระบบสื่อสาร ศูนย์ประสานงานและ สั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน รายละเอียดตามคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR) (06/11/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(หินคลุก) รหัสสายทาง มค.ถ.๑-๐๐๓๒ สายทาง บ้านโพธิ์-บ้านตำแย ช่วงบ้านสองห้องกลาง ตำบล หนองแสง ถึง บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภ (03/09/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศประกวดราคาและราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(หินคลุก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.1-0029 สายทางบ้านนาฝายตำบลหัวเรือ-บ้านตำแย ตำบลนาโพธิ์ อำเภอวาปีปทุม จัง (03/09/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศประกวดราคาและราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางจราจร Cape Seal พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยางธรรมชาติ(หินคลุก รหัสสายทาง มค.ถ.1-0059 บ้านหัวขัว ตำบลท่าขอนยาง-บ้านสมศรี ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารค (02/09/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศประกวดราคาและราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางจราจร Cape Seal พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยางธรรมชาติ(หินคลุก รหัสสายทาง มค.ถ.1-0059 บ้านหัวขัว ตำบลท่าขอนยาง-บ้านสมศรี ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารค (02/09/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศประกวดราคาและราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางจราจร Cape Seal พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยางธรรมชาติ(หินคลุก รหัสสายทาง มค.ถ.1-0059 บ้านหัวขัว ตำบลท่าขอนยาง-บ้านสมศรี ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารค (02/09/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(หินคลุก) รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.1-0058 สายทางบ้านขี-บ้านหนองโน-บ้านบ่อน้อย เส้นทางเชื่อมระหว่างตำบลท่าสองคอน-ตำบลเขวาใหญ่ อ (02/09/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (หินคลุก) รหัสสายทาง มค.ถ. ๑-๐๐๑๙ สายทางโคกก่อง ตำบลวังไชย – บ้านวังปลาโด ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีปร (02/09/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(หินคลุก) รหัสสายทาง มค.ถ. ๑-๐๐๓๘ สายทางบ้านดอนจำปา ตำบลโพนงาม – บ้านโคกกลาง ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามด้วยวิธีประกวด (02/09/2562) [กองคลัง]
 • [ ดูทั้งหมด ]

 • ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางสระแคน หมู่ที่ 6 ตำบลราษฎร์พัฒนา-เชื่อมทล.สายอีเม้ง-โนนยาง อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/09/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านหารฮี ม.4 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม (08/01/2563) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านโคกสีไฮ ตำบลหนองไฮ-เชื่อมเขตตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านโนนพิมาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุง-บ้านโนนหินแห่ ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านหนองจิก ตำบลหนองซอน-บ้านดอนหัน ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางมค1-0021 บ้านพงโพด - บ้านวังไฮ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม (12/12/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านหนองโดน ต.นาโพธิ์ - เชื่อมเขต ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม (23/09/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (26/09/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายทาง มค1-0092 บ้านบ่อแก - บ้านวังไฮ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม (20/09/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านโขงใหญ่ หมู่12 ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย - เชื่อมเขต ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม (19/09/2562) [กองคลัง]
 • [ ดูทั้งหมด ]

 • วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.ที่สวนสุขภาพฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ รองบดินทร ศรีชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังห (08/08/2562) [สำนักปลัด]
 • ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม นำโดย พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมห (26/09/2562) [สำนักปลัด]
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 "สานสายใย ด้วยใจผูกพัน สู่วันเกษณที่ภาคภูมิ" จำนวน 13 ท่าน โดยมี ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหาร (25/09/2562) [สำนักปลัด]
 • วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองบดินทร ศรีชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม สิบเอกวิทน โชติเมืองปัก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ดร.อาราม สุวรรณชัยรบ ผู (25/09/2562) [สำนักปลัด]
 • วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสันทนาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 27 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงสะ (24/09/2562) [สำนักปลัด]
 • วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ,กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ,นายธนวัฒน์ - ธนกร อุดรพิมพ์ ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะพี่น้องประชาชน เพื (14/09/2562) [สำนักปลัด]
 • วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุม ห้องปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย เพื่อหา (09/09/2562) [สำนักปลัด]
 • ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายช่างสมพร บุญพา นายช่างโยธา อาวุโส กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และนายธนวัฒน์ อุดรพิมพ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความเสียหายพื้นที่ประสบอุทกภัย (จากพายุโพดุลในพื้นที่ อำเภอบรบือ) ท (07/09/2562) [สำนักปลัด]
 • ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายช่างสมพร บุญพา นายช่างโยธา อาวุโส กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม นายธนวัฒน์ อุดรพิมพ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม พร้อมนำเครื่องจักรกลหนัก เข้าดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานคอนกรีต และ (05/09/2562) [สำนักปลัด]
 • วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 หน้าสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส (05/09/2562) [สำนักปลัด]
 • [ ดูทั้งหมด ]

  หมวดทั่วไป

  เกี่ยวกับองค์กร

 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2559
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • [ ดูทั้งหมด ]

  แผนงานต่างๆ