แผนผังเว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประกาศต่างๆ

 • ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามกำหนด โดยวิธีคัดเลือก (14/08/2562) [กองคลัง]
 • ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กำหนด โดยวิธีคัดเลือก (14/08/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะ จ้างขุดลอกลำห้วยหนองหว้า บ้านเก่าใหม่ ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ขุดลอก ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 1,750 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,125 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามกำหนด โดยวิธีเฉพา (09/08/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายทางบ้านโคกไร่น้อย หมู่ที่ 6 ตำบลงัวบา ถึงบ้าน-ท่าสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3,500 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.08 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,400 ลบ.ม. รายละเอียดตาม (09/08/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกลำห้วยบ้านดอนกลอย ม.6 และม.17 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (28/05/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อสื่อและนวัตกรรมการศึกษาทักษะการอ่านออกเขียนได้ตามโครงการพัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/07/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (09/07/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจั (03/07/2562) [กองการเจ้าหน้าที่]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (14/09/2561) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (20/09/2560) [กองคลัง]
 • [ ดูทั้งหมด ]

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ฯ (14/06/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (รอบ ๒) จำนวน ๖๑ ระบบ (14/06/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (รอบ ๒) จำนวน ๖๑ ระบบ (14/06/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (รอบ ๒) จำนวน ๖๑ ระบบ (14/06/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (รอบ ๒) จำนวน ๖๑ ระบบ (14/06/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (13/06/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (13/06/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/06/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/06/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กมีชั้นลอย แบบตอกเสาเข็ม สำหรับโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/06/2562) [กองคลัง]
 • [ ดูทั้งหมด ]

 • ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายทางบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลนาทอง - สายทางบ้านสร้างแก้ว ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (08/08/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามกำหนด โดยวิธีคัดเลือก (09/08/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ตามแบบรูปรายการละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กำหนด โดยวิธีคัดเลือก (09/08/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายทางบ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลชื่นชม-บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3,200 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,600 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบ (08/08/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ปรับปรุงถนนลงลูกรังสายทางบ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 ตำบลศรีสุข เขตตำบล คันธาราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (06/08/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางบ้านวังยาว หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาว-บ้านหนองโก หมู่ที่ 10 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (06/08/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาขุดลอกลำห้วยนางแหวน ตอนบน บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเรือ อำนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม (06/08/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะปรับปรุงถนนหินคลุก สายทางบ้านยางใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลยางน้อย - บ้านคุยโพธิ์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (06/08/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะปรับปรุงถนนหินคลุก สายทางบ้านโคกช้าง หมู่ที่ 11 ตำบลแคน – บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม (06/08/2562) [กองคลัง]
 • ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงถนนดินบดอัดแน่นพร้อมลงลูกรังสายทาง บ.หัวช้าง ม.4 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช-บ.โคกยาว ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม. ดินถมคันทางสูงเฉลี่ย 0.50 ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม. มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,100 ลบ.ม. มีปริมาต (06/08/2562) [กองคลัง]
 • [ ดูทั้งหมด ]

 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (07/06/2562) [กองแผนและงบประมาณ]
 • ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์และหมอลำหุ่นมหาสารคาม 2019 ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม106/1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (27/11/2561) [สำนักปลัด]
 • ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (27/11/2561) [สำนักปลัด]
 • ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เดินทางไปร่วมพิธีเปิด พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง ส่งประทีป ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลบรบือ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณอ่ (21/11/2561) [สำนักปลัด]
 • ท่านรองบดินทร ศรีชัย รองนายก อบจ.มหาสารคาม ร่วมเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม (21/11/2561) [สำนักปลัด]
 • ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (21/11/2561) [สำนักปลัด]
 • ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อมูล ตรวจความพร้อมโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม (โคกหนองรัก) (21/11/2561) [สำนักปลัด]
 • ท่านรองบดินทร ศรีชัย รองนายก อบจ.มหาสารคาม ร่วมงานศาลเจ้าพ่อปู่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมเข้าร่วมขบวนแห่การแสดงเชิดมังกร รอบเมืองพยัคฆ์ ณ บริเวณอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม (21/11/2561) [สำนักปลัด]
 • วันนี้ เวลา 07.00น.ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เดินทางไปร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสามัคคี (สภากาแฟ) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร (21/11/2561) [สำนักปลัด]
 • ท่านรองบดินทร ศรีชัย รองนายก อบจ.มหาสารคาม เป็นตัวแทน ท่านนายก ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายก อบจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน "อาคารแสงตาวันลิสซิ่ง" โดยคุณอรุณ เต็มภัทราโชค มอบให้แก่โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล (15/11/2561) [สำนักปลัด]
 • [ ดูทั้งหมด ]

  หมวดทั่วไป

  เกี่ยวกับองค์กร

 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2559
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สรุปการประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
 • [ ดูทั้งหมด ]

  แผนงานต่างๆ