ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผ่านระบบ ITAS 

ลงข่าว : 01/06/2563

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผ่านระบบ ITASเข้าชม : 249