ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ลงข่าว: 22/05/2560   หน่วยงาน : ฝ่ายบริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความรอบรู้และความสุขอย่างรอบด้าน

 

พันธกิจที่สอดคล้องวิสัยทัศน์ :

1. จัดการศึกษาท้องถิ่น บำรุงศาสนา โบราณสถาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

เป้าประสงค์ที่ 1 การศึกษาท้องถิ่นมีคุณภาพ ประชาชนเป็นคนดีมีความรู้รอบด้าน

เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนในท้องถิ่นมีความสงบสุขและรักใคร่ปรองดองสมานฉันท์

 

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

1. การศึกษาท้องถิ่นมีคุณภาพ ประชาชนเป็นคนดีมีความรู้รอบด้าน

- ร้อยละของผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสงบสุขและรักใคร่ปรองดองสมานฉันท์

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น

 

แนวทางการพัฒนา :

    1.  จัดการศึกษา บำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    2.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

แนวทางการพัฒนา และ ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา

 

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา

1. จัดการศึกษา บำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  โบราณสถาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการจัดการศึกษา/ส่งเสริมศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม/โบราณสถาน/จัดการสิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมทางการท่องเที่ยว/จัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑา/ส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2557 – 2560) ฉบับทบทวน :

  • ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2560 – 2563) :

  • การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยสนับสนุน : กองแผนและงบประมาณ/สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต/กองช่าง/กองกิจการสภาฯ/กองการเจ้าหน้าที่/กองคลัง


เข้าชม : 785