การส่งเสริมความโปร่งใส

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - EMS
มาตรการป้องกันการขัดกันรหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มาตรการการใช้รถของส่วนราชการ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2