การส่งเสริมความโปร่งใส

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2562
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2563
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2563
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรพฤติมิชอบประจำปี 2563
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>