ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มอบให้ท่านสุทธิ์สวัสดิ์ บัวบาน ที่ปรึกษานายกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และรศ.นพ.วีรยุทธ แดนสีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าห 

ลงข่าว : 05/02/2561ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มอบให้ท่านสุทธิ์สวัสดิ์ บัวบาน ที่ปรึกษานายกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และรศ.นพ.วีรยุทธ แดนสีแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

เข้าชม : 687