กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

ค้นหาจาก :
หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(จำนวน)
พรบ.หลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2562 ฉบับที่ 2   [28/06/2562] [] 138.33k ( 120 )
พรบ.หลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546   [28/06/2562] [] 91.39k ( 91 )
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542   [28/06/2562] [] 159.87k ( 109 )
พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539   [28/06/2562] [] 85.02k ( 104 )
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2562 ฉบับที่ 3   [28/06/2562] [] 186.87k ( 89 )
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539   [28/06/2562] [] 188.85k ( 87 )
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540   [28/06/2562] [] 678.24k ( 111 )
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   [28/06/2562] [] 286.74k ( 117 )


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1