ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ดูข่าวทั้งหมด

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ข่าวประกาศ

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

ดูข่าวทั้งหมด

ผลการสอบราคา/ประกวดราคา

ดูข่าวทั้งหมด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ดูทั้งหมด

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ดูทั้งหมด

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ดูทั้งหมด

รายงานการประชุมสภา

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คู่มือประชาชน

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างความรอบรู้และความสุขอย่างรอบด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การบริหารจัดการท้องถิ่น

คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

คณะผู้บริหารทั้งหมด

ฝ่ายนิติบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายนิติบัญญัติทั้งหมด

หน่วยงานของเรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

สำนักปลัด

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มีหน้าที่ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและราชการที่มิได้กำหนดหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดของหน่วยงาน :

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางวาสนา  ศรีปัดถา
นางวาสนา ศรีปัดถา
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ

กองกิจการสภา

กองกิจการสภา ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชุมกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำระเบียบ/วาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลตามมติของสภาหรือกรรมการต่าง ๆ ของสภา งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม การตั้งกระทู้ถามข้อซักถามของสภา งานระเบียบการทะเบียนประวัติและสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แรงงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดของหน่วยงาน :

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายสุนทร  พลเสน
นายสุนทร พลเสน
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองแผนฯ

กองแผนและงบประมาณ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและจัดทำแผน ประสานแผนตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ การจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

รายละเอียดของหน่วยงาน :

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายณัฐพงษ์  สุนาโท
นายณัฐพงษ์ สุนาโท
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

กองคลัง

กองคลัง ให้มีหน้าทีรับผิดชอบปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานงบทดรอง งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดของหน่วยงาน :

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางเพ็ญศรี  แสงดารา
นางเพ็ญศรี แสงดารา
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

กองช่าง

กองช่าง ให้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา,การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดของหน่วยงาน :

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายสันทัด ทับศรี
นายสันทัด ทับศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานการศึกษา,ศึกษาขั้นพื้นฐาน,งานแผนและวิชาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาเทคโนโลยีวัตกรรมและเครือข่ายวิชาการด้านการศึกษา งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา งานการศึกษาพิเศษ (กรณีถ่ายโอนสถานศึกษา) งานศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน งานประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ความรู้

รายละเอียดของหน่วยงาน :

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.อาราม   สุวรรณชัยรบ
ดร.อาราม สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การจัดระบบบริการสาธารณะ การป้องกันบำบัดโรค ควบคุมโรคติดต่อ การสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปโภค ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดของหน่วยงาน :

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางณัฐชา  แก้วมรินทร์
นางณัฐชา แก้วมรินทร์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ ให้มีผู้อำนวยกองการเจ้าหน้าที่ นักบริหารงานทั่วไประดับกลางเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้างและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการเจ้าหน้าที่ โดยกองการเจ้าหน้าที่ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารวานบุคคลของข้าราชลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดแผนกรอบอัตรากำลัง การกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนกิจการอื่นอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ การดำเนินการเกี่ยวกับคดี การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดของหน่วยงาน :

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายฉัตรชัย  กุลภัทรเมธา
นายฉัตรชัย กุลภัทรเมธา
ผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่
นายแสวง  สำราญดี
นายแสวง สำราญดี
รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

แบบสำรวจความคิดเห็น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

วีดีโอจาก Youtube

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ดูวีดีโอทั้งหมด

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ดูลิ้งค์ทั้งหมด