คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช