องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช